Algemene Voorwaarden

Voetbalschool QSM Algemene voorwaarden

1: Toepasselijkheid

1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door
ons aangegane schriftelijke overeenkomsten en via onze digitale aanmelding formulieren.

1.2: Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer (s)” moet worden verstaan elk deelnemend kind. Vooral wordt onder “deelnemer (s)” ook verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (ouders/ verzorgers) die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

1.3: Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4: Indien ook de deelnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de deelnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de deelnemer niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. Dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig anders luidend beding in de voorwaarden van de deelnemer doet aan het voorgaande niet af.

1.5: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2: Aanmelding en Inschrijving

2.1: Aanmelding voor deelname aan de cursus of activiteiten van Voetbalschool QSM dient te geschieden door het inzenden van het inschrijfformulier via onze website.

2.2: Met deze inzending van het inschrijfformulier bevestigd de afzender dat hij / of zij zich heeft opgegeven voor deelname aan de cursus of activiteit van Voetbalschool QSM op betreffende locatie waarvoor is ingeschreven.

2.3: Digitale bevestiging van inschrijving volgt na het moment van inschrijven.

2.4: De aanmeldingen voor inschrijvingen worden door Voetbalschool QSM geregistreerd op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen tot het maximum aantal deelnemers voor de betreffende cursus is bereikt bij de betreffende locatie waar u zich voor heeft ingeschreven.

2.5: Indien een bepaalde locatie vol is bestaat de mogelijkheid nog naar een andere locatie uit te wijken indien de beschikbaarheid dit toelaat.

2.6: Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen ná het verstrijken van het maximum aantal deelnemers zijn niet rechtsgeldig. Deze aanmeldingen zullen geplaatst worden op de reservelijst, waarvan u bericht krijgt.

2.7: Bij een te gering aantal deelnemers voor de cursus bij de desbetreffende club kan de cursus uitgesteld of geannuleerd worden. De deelnemers die zich hiervoor hebben aangemeld ontvangen bericht per e-mail.

2.8: De mogelijkheid bestaat ook dat u op een andere locatie zou kunnen deelnemen.

3: Betalingsvoorwaarden – Procedure

3.1: Na inschrijving volgt er een e-mail bevestiging waarin de betalingsprocedure wordt omschreven hoe te handelen om de deelnemersbijdrage te voldoen.

3.2: U dient vooraf te betalen wilt u kunnen deelnemen aan cursussen van Voetbalschool QSM .

3.2: Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangstbevestiging van uw aanmelding.

3.3: De deelnemersbijdrage dient u over te maken op rekeningnummer van Voetbalschool QSM o.v.v. Naam Kind. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de gestelde betalingstermijn in de bevestiging e-mail na het invullen van het inschrijfformulier. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen is daarmee uw deelname gegarandeerd.

3.4: Betalingsregeling kunt u per e-mail verzoeken en zal door ons nader bekeken en beoordeeld worden. Wij zijn niet verplicht tot uitvoering van uw verzoek.

3.5: Bij het niet of niet tijdig ontvangen van de deelnemersbijdrage binnen de gestelde betalingstermijn kunnen wij uw deelname niet garanderen en bestaat de mogelijkheid om uw inschrijving te annuleren.

4: Afmelding en Administratiekosten

4.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus waarvoor hij/ zij zich heeft opgegeven en is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.

4.2: In geval van ziekte of afwezigheid dient de deelnemer(ouder(s) verzorger) zich af te melden bij Voetbalschool QSM . Voor contact gegevens zie https://qs-m.nl

4.3: Als een cursus 10 of meer weken duurt, heeft elke deelnemer bij het missen van één of meer les(sen) recht op 1 inhaal les aan het eind van de cursus. Deelname aan een les is uitsluitend mogelijk als de deelnemer zich heeft afgemeld (zie 4.2)

4.4: De cursusdagen gaan in principe altijd door, maar Voetbalschool QSM behoud het recht tot het eventuele vervallen van een cursusdag(en). Wij zullen ons uiterste best doen om een andere trainingsdag in te plannen. Wij zullen u per e-mail of via de website op de hoogte stellen.

4.5: Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus betaald u € 25.- annuleringskosten. Wij zullen dit verwerken met de reeds betaalde deelnemerskosten en zullen het restant terug storten.

5: Aansprakelijkheid en Gedrag

5.1: Voetbalschool QSM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/ diefstal, materiële schade en/ of blessures.

5.2: Voetbalschool QSM is te gast bij de diverse voetbalverenigingen. Wij verzoeken de deelnemers zich correct te gedragen zowel binnen als buiten het veld.

5.3: Deelname aan de cursus is geheel vrijblijvend en op eigen initiatief.

5.4: Wij verzoeken de deelnemer op tijd aanwezig te zijn. Bij te laat verschijnen voor de training kan je geweigerd worden.

5.5: Het dragen van de kleding van Voetbalschool QSM is verplicht.

5.6: Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainer alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

5.7: Indien een deelnemer zicht niet correct gedraagt, zullen wij de deelnemer waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de les en het de volgende les weer aankijken. Blijft dit het geval dan zullen wij met ouders en de deelnemer in gesprek en indien nodig deelnemer moeten uitsluiten van de cursus zonder restitutie van het reeds betaalde deelnemersbijdrage.

6: Kleding

6.1: Tijdens de training is het verplicht in de Voetbalschool QSM kleding te trainen.

6.2: Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers tijdens de training is verplicht.

6.3: Bestelde kleding is eigendom van de deelnemers en kan niet worden geruild tenzij Voetbalschool QSM de mogelijkheid heeft. Dit is niet verplicht.

7: Trainers

7.1: De trainers zijn zelf opgeleide trainers door Voetbalschool QSM, KNVB en de UEFA.

7.2: De trainers worden voor een vaste groep ingedeeld op basis van leeftijd.

7.3: De trainers kunnen te allen tijde vervangen worden door een andere trainer.

8: Multimedia

8.1: Voetbalschool QSM behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden.

8.2: Ouders en deelnemers hebben geen bezwaar tegen het nemen van foto’s en / of filmopnames.

8.3: Indien dit niet gewenst is dient u dit schriftelijk kenbaar te maken, wij zullen er voor zorgen dat het bij volgende productie verwijderd wordt.

9: Klachten

9.1: Indien er klachten zijn naar aanleiding van de uitvoering/ handeling van en tijdens trainingen dient u deze binnen een week na constatering te richten aan:. Klachten na een week van constatering worden niet in behandeling genomen.

10: Disclaimer

10.1: Voetbalschool QSM en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan door het volgen van de activiteiten van Voetbalschool QSM of toepassing van de behandelde oefenstof. Voetbalschool QSM bepaald welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.

10.2: De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Voetbalschool QSM , gevestigd te Papendrecht, Nederland.