Lidmaatschap en betaling

Een lidmaatschap bij QSM geldt vanaf de ingangsdatum, met stilzwijgende verlenging van telkens eenzelfde periode. Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan.

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient vooruit te geschieden door een overboeking of via automatische incasso.

Bij een mislukte incasso van het aan QSM verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of het storneren om welke reden dan ook, of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso nogmaals aangeboden (zonder kosten voor de deelnemer).

U wordt hiervan op de hoogte gebracht middels een email. Mislukt de overboeking, om welke reden dan ook, ten tweede male, dan wordt het lidmaatschap geblokkeerd. Een derde incasso brengt €10,- administratiekosten met zich mee.

Een lidmaatschap blijft geblokkeerd indien, en voor zolang, niet aan de betalingsverplichting is voldaan mits anders overeengekomen. De deelnemer wordt bovendien de toegang tot activiteiten van QSM, mits anders overeengekomen. QSM is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Prijsstijgingen kunnen 1 maal per jaar worden doorgevoerd. Te denken valt aan; tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. btw percentage verhoging of verlaging) of locatie en accommodatiekosten.

Deelnemers worden uiterlijk 2 maanden voor het activeren van de abonnementsprijswijziging in kennis gesteld. Dit kan geschieden middels een e-mail, brief of digitale nieuwsbrief. Indien u niet akkoord gaat met de prijsstijging kunt u zo eventueel, met inachtneming van de reguliere opzegtermijn, uw abonnement opzeggen. Wanneer er niet wordt gereageerd, wordt de prijsstijging geaccepteerd en door QSM doorgevoerd

Er kan in geen geval aanspraak gemaakt worden op restitutie van het abonnementsgeld. In geval van blessures of langdurige ziekte kan uw abonnement worden ‘bevroren’. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van activiteiten waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt er geen restitutie van de contributie plaats.

Wanneer QSM geen lessen aanbiedt omwille van vakantie op het sluiten van de sportclub, kan u de gemiste les momenten inhalen in dezelfde maand. Dit enkel wanneer u hier afspraken over maakt met QSM en lesplaatsen zijn toegezegd.

Bij gemiste lessen is er geen sprake van een “spaarsysteem” of “les tegoed”. Mits anders overgekomen bij blessures of andere onoverkomelijk heden.